Phân loại vốn theo nguồn hình thành

Hướng dẫn phân loại vốn theo nguồn hình thành một cách chi tiết giúp các kế toán thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán. Phương pháp gồm 2 loại như sau:

Toàn bộ vốn của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nợ phải trả.

1.  Nguồn vốn chủ sở hữu

Là số tiền của các ông chủ, các nhà đầu tư đóng góp vào tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp (Nhà nước, tư nhân, liên doanh, liên kết, công ty cổ phần). Vốn chủ sở hữu được hình thành bằng nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

–  Vốn góp: Là số vốn do các bên tham gia thành lập doanh nghiệp tiến hành đóng góp vào nhằm phục vụ mục đích kinh doanh. Số vốn này tăng thêm hay giảm đi trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.

–  Lợi nhuận chưa phân phối (Lãi): Là phần chênh lệch giữa Doanh thu thuần của các hoạt động tài chính và các khoản thu nhập bất thường trừ các Chi phí công đoàn, CPTC và các CP bất thường khác.

–  Vốn chủ sở hữu khác là số vốn sở hữu có nguồn gốc lợi nhuận để lại (các quỹ của Doanh nghiệp) hoặc các loại vốn khác như vốn xây dựng cơ bản kinh phí nhà nước cấp.

2.  Công nợ phải trả:

Là số tiền doanh nghiệp phải đi vay đi chiếm dụng của các đơn vị, của cá nhân mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả, vay ngắn hạn, nợ ngắn hạn.

3.  Kết luận:

Tài sản (vốn) và nguồn vốn chỉ là  hai mặt khác nhau của vốn. Một tài sản có thể được tài trợ từ một hay những nguồn vốn khác nhau, ngược lại, một nguồn vốn có thể tham gia hình thành lên một hay nhiều tài sản về mặt lượng  Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn bởi vì chúng là hai mặt khác nhau trong cùng một lượng vốn.

=> Công thức tổng quát:

Tài sản (vốn) = Nguồn vốn

hay   TSLĐ + TSCĐ = Vốn góp + Công nợ phải trả

=> Tài sản – Công nợ  = Vốn chủ sở hữu

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phân loại vốn theo nguồn hình thành

>>Xem thêm:

– Tài liệu kế toán

Lớp học kế toán tại Đồng Nai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s