Phân loại hạch toán chi phí

Hướng dẫn phân loại hạch toán chi phí

Chi phí có rất nhiều loại vì vậy cần phải phân loại nhằm phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán. Phân loại hạch toán chi phí là việc sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo đặc trưng nhất định. Tuy nhiên lựa chọn tiêu thức phân loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản lý hạch toán.

a-Phân theo yếu tố chi phí

-Yếu tố nguyên liệu, vật liệu bao gồm: nguyên vật liệu chính, phụ tùng thay thế, nhiên liệu.

-Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phản ánh tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lượng phải trả cho người lao động.

-Bảo hiểm các loại theo quy định được tính trên tổng số tiền lương và các khoản đóng bảo hiểm.

-Yếu tố chi phí bên ngoài, phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

-Yếu tố chi phí bằng tiền khác phản ánh toàn bộ bằng tiền mà thực chất doanh nghiệp phải bỏ ra.

-Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ công cụ dụng cụ là khoản chi phí phản ánh tổng số trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong kỳ

TK 154

Tối đa (60%)- NVL

(20%) nhân công, lương

Bảo hiểm

Khấu hao TSCĐ

Công cụ dụng cụ

Chi phí mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

->Hóa đơn, địa chỉ

-> Mã số thuế

-> Cố định

-> CĐ

*Chỉ được 10% tổng chi phí trừ giá vốn :

Giá vốn 65%

Chi phí quản lý 10%

B phân theo khoản mục chi phí

-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)

-Chi phí nhân công trực tiếp (622)

-Chi phí sản xuất chúng (627+632)

-Chi phí nán bang (641)

-Chi phí quản lý (642)

=> Q. định 15 hay dung

=> Q. định 48

TK 154                                                                                         TK 642

1541 NVL

1542NVL trực tiếp

1543 chi phí SX chung

6421

6422

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phân loại hạch toán chi phí

Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s