Tài khoản 635 (chi phí hoạt động tài chính)

Tài khoản 635 (chi phí hoạt động tài chính)

Tài khoản 635 này dung để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản lỗ liên quan đến hoạt động tài chính, chi phí đi vay, chi phí liên quan đến vốn liên doanh, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, các khoản giao dịch về chứng khoán các khoản lỗ về tỷ giá hối đoái.

Sơ đồ hạch toán TK 635

TK 635

-Chi phí lãi tiền vay , lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản, thuê tài chính

-Lỗ bán ngoại tệ trích khấu hao thanh toán tiền mua.

-Các khoản lỗ do thanh lý nhượng bán trừ các khoản đầu tư, lỗ tỷ giá hối đoái, phát sinh trong kỳ kinh doanh.

-Các khoản chi phí tài chính khác

-Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

-TK này không có số dư.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Tài khoản 635 (chi phí hoạt động tài chính)

>>Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp tại Hải Phòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s