Tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hướng dẫn sử dụng TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 642

-Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ -Các khoản giảm trừ chi phí kinh doanh trong kỳ

-Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh , chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh

-Tài khoản này không có số dư

*Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

a-Tình tiền lương, tiền công, phụ cấp, ăn ca và các khoản phải trừ cho nhân viên quản lý và bán hàng

Nợ TK 6421, 6422

CóTK 334

b-Trích các khoản bảo hiểm của bộ phận bán hàng và quản lý

Nợ TK 6421, 6422

CóTK 3338 (2, 3, 4, 9)

c-Giá trị nguyên vật liệu, dụng cụ, phân bổ công cụ, dụng cụ,khấu hao tài sản cố định dung cho bộ phận bán hàng và quản lý

Nợ TK 6421,6422

CóTK 153, 142, 242, 214

d-Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và chi phí QLDN

Nợ TK 6421

CóTK 635

-Có chi cho kỳ sau:

Nợ TK 635

CóTK 111, 112

e-Chi phí mua ngoài phải trả (trong trường hợp chỉ tính 1 lần)

Nợ TK 6422

Nợ TK 1331

CóTK 111, 112

h-Thuế môn bài phải nộp nhà nước

Nợ TK 6421

CóTK 3338

Nợ TK 3338

CóTK 111, 112

g-Lệ phí giao thông, cầu phà phải thanh toán

Nợ TK 6422

CóTK 111, 112

i-Chi phí về hội nghị, tiếp khách, hoa hồng, quảng cáo, trào hàng , công tác phí và phí đào tạo, tiền thanh toán báo trí

Nợ TK 6422, 1331

CóTK 111, 113

K-Thanh toán tiền hoa hồng cho bên nhận đại lý

Nợ TK 6421, 1331

CóTK 111, 112

f-Xuất sản phẩm hàng hóa dùng cho nội bộ thuộc đối tượng chịu thuế

Nợ TK 6422

CóTK 5112 (Doanh thu nội bộ)

Xuất dùng không chịu thuế

Nợ TK 6422

CóTK 511

Có TK 1331

z-Các khoản giảm trừ chi phí quản lý bán hàng

Nợ TK 111, 112

CóTK 6421, 6422

q-Cuối kỳ kết chuyển, chi phí quản lý kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp sang kết quả kinh doanh

Nợ TK 911

CóTK 6421, 6422

*TK 642 có 2 tài khoản cấp 2:            6421 (chi phí bán hàng )

6422 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

>>Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s