Phân loại tài sản cố định

Hướng dẫn chi tiết cách phân loại tài sản cố định thành 3 loại gồm: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và TSCĐ thuê tài chính, giúp dễ dàng chuyển đổi giá trị.

           –  TSCĐ có nhiều loại và có đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau để thuận tiện cho công tác hạch toán cần phải sắp xếp phân loại theo từng nhóm, hoặc nguồn hình thành sẽ có 3 loại chủ yếu:

+ TSCĐ hữu hình: là tài sản có hình thái vật chất cụ thể, có thời gian sử dụng trên một năm hoặc bằng một năm, máy móc, thiết bị, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.

+ TSCĐ vô hình: Tài sản này không có hình thái vật chất, có thời gian sử dụng trên một năm mà không hình thành TSCĐ.

VD: Quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, phần mềm máy tính..

*Chú ý: CP thành lập doanh nghiệp, lợi thế thương mại không phải là TSCĐ vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá ba năm kể từ  khi doanh nghiệp hoạt động.

+ TSCĐ thuê tài chính: Là những tài sản doanh nghiệp thuê của công ty TC, nếu hợp đồng thuê được thoả mãn một  trong những điều kiện sau:

–  Khi kết thúc hợp đồng thuê, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được trực tiếp thuê theo sự thoả thuận của hai bên.

–  Nội dung hợp đồng thuê có quy định khi kết thúc hợp đồng bên thuê được quyền lựa chọn mua lại theo giá danh nghĩa, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại.

–  Thời hạn cho thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê phải bằng 60% cần thiết để khấu hao tài sản thuê.

–  Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng ít nhất phải tương đương với giá của tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng.

–  Mọi hợp đồng thuê TSCĐ nếu không thoả mãn các quy định trên thì được coi là TSCĐ thuê hoạt động.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phân loại tài sản cố định

Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp tại Hoàng Mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s